Energometan

NAZOVITE NAS: 01/3366450
O NAMA ZAKONSKI I ADMINISTRATIVNI OKVIR FAQ KONTAKT KORISNI LINKOVI NOVOSTI REKLAMACIJE JAVNA NABAVA
PRIRODNI PLIN POSTANITE POTROŠAČ PRIKLJUČAK UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM STANJE BROJILA

Posebni uvjeti / uvjeti priključenja

Posebni uvjeti/ Uvjeti priključenja

Posebnim uvjetima operator distribucijskog sustava utvrđuje uvjete za provedbu zahvata u prostoru, odnosno građenje u svrhu osiguranja sigurnosti distribucije plina u skladu s posebnim propisima i Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, osim uvjeta priključenja, uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš, postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Uvjetima priključenja na distribucijski sustav utvrđuje se mogućnost priključenja građevine na distribucijski sustav, tehnički uvjeti priključenja te uvjeti korištenja distribucijskog sustava.

Projektant podnosi zahtjev operatoru distribucijskog sustava za utvrđivanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja putem nadležnog upravnog tijela, odnosno ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornog uređenja u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje.

Iznimno, u slučaju kada u skladu s propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja nije potrebno ishoditi akte kojima se odobrava gradnja, zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja operatoru distribucijskog sustava podnosi investitor ili vlasnik građevine koji zahtijeva priključenje ili promjenu na postojećem priključku građevine priključene na distribucijski sustav, odnosno treća osoba koja namjerava izvoditi radove u zaštitnom pojasu distribucijskog sustava.

Na temelju uvjeta priključenja ne može se priključiti građevina ili povećati priključni kapacitet građevine.

Zahtjevu za izdavanje posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja za priključenje postojeće građevine na distribucijski sustav, prilaže se dokaz o legalnosti građevine i opis plinofikacije građevine.

Uvjete priključenja potrebno je pribaviti i pri: povećanju priključnog kapaciteta, priključenju samostalne uporabne cjeline u građevini priključenoj na distribucijski sustav, promjeni na priključku, spajanju više obračunskih mjernih mjesta u jedno na istoj lokaciji i dijeljenju jednog obračunskog mjernog mjesta na više na istoj lokaciji postojeće građevine priključene na distribucijski sustav.

Uz zahtjev za izdavanje uvjeta priključenja prilaže se opis izmjena na plinskim instalacijama.

 

Posebne uvjete i/ili uvjete priključenja izdaje operator distribucijskog sustava - ENERGO METAN d.o.o.